شرح کمتر از لیسانس ليسانس فوق ليسانس و بالاتر جمع
اعضاي موظف هيات مديره ــ ۲ ۱ ۳
كاركنان ۹ ۸ ۱۴ ۳۱
مجموع ۹ ۱۰ ۱۵ ۳۴