ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرماية شركت مبلغ ۵،۲۰۰ میلیارد ريال متشکل از ۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهام داران

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ، اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد.