ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرماية شركت مبلغ ۴،۰۰۰ میلیارد ريال متشکل از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهام داران

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ، اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد.