ترکیب حق بیمه‌های اتکایی قبولی دوره
رشته بیمه اتکایی ۱۳۹۷ ۱۳۹۶
میلیون ریال درصد سهم درصد رشد میلیون ریال درصد سهم
آتش سوزی ۲۹۵،۹۵۶ ۳۳ ۱۱ ۲۶۶،۸۷۶ ۴۱
باربری ۷۷،۵۳۱ ۹ ۵۰ ۵۱،۸۳۲ ۸
بدنه کشتی و باربری ۳۸،۶۳۷ ۴ ۱۴۱ ۱۶،۰۰۴ ۲
هواپیما ۸،۳۶۷ ۱ ۱۱۲ ۳،۹۵۱ ۱
مهندسی ۹۴،۶۷۴ ۱۰ ۱۰ ۸۵،۹۰۳ ۱۳
نفت و انرژی ۲۴۱،۸۲۰ ۲۷ ۳۲ ۱۸۳،۳۶۵ ۲۸
مسئولیت ۳۷،۴۵۴ ۴ ۱۳۷ ۱۵،۷۸۱ ۲
سایر رشته‌ها ۱۰۶،۲۳۸ ۱۲ ۲۴۷ ۳۰،۶۳۵ ۵
جمع ۹۰۰،۶۷۷ ۱۰۰ ۳۸ ۶۵۴،۳۴۷ ۱۰۰

 

شاخص های عملکرد بیمه گری
شرح سال مالی منتهی به
۹۷/۰۹/۳۰ ۹۶/۰۹/۳۰ ۹۵/۰۹/۳۰ ۹۴/۰۹/۳۰ ۹۳/۰۹/۳۰ ۹۲/۰۹/۳۰
حق بیمه صادره ناخالص ۹۰۰,۶۷۷ ۶۵۴,۳۴۷ ۵۶۳,۵۹۹ ۵۴۹,۴۳۰ ۳۹۹,۶۱۴ ۲۷۰,۳۰۷
حق بیمه صادره خالص ۸۳۴,۰۷۳ ۶۰۵,۱۸۰ ۵۳۲,۱۸۰ ۵۱۹,۸۶۸ ۳۵۴,۷۰۷ ۲۰۸,۴۵۰
حق بیمه عاید شده خالص ۷۹۳,۷۱۲ ۵۵۷,۷۱۲ ۵۱۱,۱۶۶ ۴۷۰,۹۰۲ ۳۳۶,۲۱۳ ۱۹۵,۰۵۰
خسارت های تحقق یافته ناخالص ۵۹۴,۸۰۳ ۳۵۴,۱۶۰ ۲۵۷,۸۶۴ ۲۰۳,۷۸۵ ۱۷۷,۹۵۳ ۹۸,۹۷۸
خسارت های تحقق یافته خالص ۵۷۰,۰۴۵ ۲۹۴,۷۹۰ ۲۲۱,۹۴۱ ۲۰۱,۷۳۷ ۱۷۶,۳۰۸ ۸۸,۵۹۹
هزینه های بیمه گری ۹۷۹,۵۶۱ ۲۴۴,۳۷۲ ۲۰۶,۵۳۹ ۱۸۶,۲۴۷ ۱۱۴,۸۱۴ ۶۷,۷۶۸
سود ناخالص فعالیت بیمه ای ۶۲,۰۶۹ ۱۵۳,۴۷۸ ۱۹۴,۴۸۰ ۱۷۰,۷۵۵ ۸۹,۲۷۱ ۶۷,۲۳۱
           
نسبت واگذاری ۷٫۳۹ ۷٫۵ ۵٫۵۷ ۵٫۳۸ ۱۱٫۲۴ ۲۲٫۸۸
ضریب خسارت ۷۱٫۸۲ ۵۲٫۸۶ ۴۳٫۴۲ ۴۲٫۸۴ ۵۲٫۴۴ ۴۵٫۴۲
ضریب مرکب ۱۰۱٫۵۷ ۹۶٫۶۸ ۸۳٫۸۲ ۸۲٫۳۹ ۸۶٫۵۹ ۸۰٫۱۷
           
ذخایر فنی ۱,۱۵۶,۷۲۳ ۷۲۲,۰۸۱ ۶۴۷,۰۸۷ ۴۸۸,۰۷۹ ۳۴۲,۳۰۰ ۲۰۰,۵۳۳