کمیته مدیریت ریسک :

 در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه “حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته مدیرت ریسک می باشد.

کمیته مدیریت ریسک متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای حجت پوستین چی عضو هیات مدیره (رئیس کمیته)

آقای محمد میهن یار عضو هیات مدیره

آقای دکتر روح اله رهنما فلاورجانی عضو هیات مدیره

آقای دکتر مجتبی کباری عضو کمیته