نسبت توانگری:

نسبت توانگری شرکت برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۶۳ درصد و درسطح یک به تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

 • گزارش حسابرس مستقل و صورت عملیات توانگری برای سال مالی منتهی به 30 آذر 99
  مشاهده دانلود
 • گزارش حسابرس مستقل و صورت عملیات توانگری برای سال مالی منتهی به 30 آذر 98
  مشاهده دانلود
 • گزارش حسابرس مستقل و صورت عملیات توانگری برای سال مالی منتهی به 30 آذر 97
  مشاهده دانلود
 • گزارش حسابرس مستقل و صورت عملیات توانگری برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96
  مشاهده دانلود
 • گزارش حسابرس مستقل و صورت عملیات توانگری برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95
  مشاهده دانلود
 • گزارش حسابرس مستقل و صورت عملیات توانگری برای سال مالی منتهی به 30 آذر 94
  مشاهده دانلود