گزارش معاملات غیر بیمه ای مدیران

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت یا شرکتهایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آنها متعلق به شرکت می باشد،  معامله غیر بیمه ای نداشته اند. ضمناً معاملات با اشخاص وابسته در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی که همه ساله در این پایگاه منتشر می شوند، افشا می شود.