• گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان محترم سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش محاسبات توانگری برای سال مالی منتهی به 1396/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان محترم سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 1396/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه-1395
  مشاهده دانلود
 • صورتهای مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395
  مشاهده دانلود