شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نسبت های مالی کلیدی (ارقام به میلیون ریال)
شرح ۹۶/۰۹/۳۰ ۹۵/۰۹/۳۰ ۹۴/۰۹/۳۰ ۹۳/۰۹/۳۰ ۹۲/۰۹/۳۰
حق بیمه صادره ناخالص ۶۵۴،۳۴۷ ۵۶۳,۵۹۹ ۵۴۹,۴۳۰ ۳۹۹,۶۱۴ ۲۷۰,۳۰۷
حق بیمه صادره خالص ۶۰۵،۱۸۰ ۵۳۲,۱۸۰ ۵۱۹,۸۶۸ ۳۵۴,۷۰۷ ۲۰۸,۴۵۰
حق بیمه عاید شده خالص ۵۵۷،۷۱۲ ۵۱۱,۱۶۶ ۴۷۰,۹۰۲ ۳۳۶,۲۱۳ ۱۹۵,۰۵۰
خسارت های تحقق یافته ناخالص ۳۵۴،۱۶۰ ۲۵۷,۸۶۴ ۲۰۳,۷۸۵ ۱۷۷,۹۵۳ ۹۸,۹۷۸
خسارت های تحقق یافته خالص ۲۹۴،۷۹۰ ۲۲۱,۹۴۱ ۲۰۱,۷۳۷ ۱۷۶,۳۰۸ ۸۸,۵۹۹
سود خالص قبل از مالیات ۵۸۱،۳۸۴ ۵۳۰,۵۵۱ ۵۴۱,۷۵۹ ۴۱۰,۹۶۷ ۴۳۰,۵۱۷
درآمد سرمایه گذاری ۴۲۳،۴۶۳ ۴۰۸,۹۶۰ ۴۲۰,۵۲۴ ۳۲۴,۹۲۷ ۴۱۵,۹۱۱
سایر درآمدها ۱۳۹،۳۷۱ ۳۸,۹۰۵ ۳۸,۳۱۸ ۵۷,۵۴۳ -۲,۸۶۶
کل درآمدها ۱،۱۲۰،۵۴۶ ۹۵۹,۰۳۱ ۹۲۹,۷۴۳ ۷۱۸,۶۸۳ ۶۰۸,۰۹۶
هزینه های بیمه گری ۲۴۴،۳۷۲ ۲۰۶,۵۳۹ ۱۸۶,۲۴۷ ۱۱۴,۸۱۴ ۶۷,۷۶۸
سود خالص ۵۴۶،۱۴۰ ۵۰۳,۴۸۲ ۵۱۴,۷۶۹ ۳۸۹,۷۷۸ ۴۲۷,۱۸۶
   
جمع سرمایه گذاری ها ۳،۷۰۹،۰۹۶ ۳,۴۰۶,۵۲۰ ۲,۸۴۱,۵۵۵ ۲,۳۸۴,۳۶۹ ۱,۹۳۶,۳۱۹
جمع دارایی ها ۴،۲۸۳،۶۷۴ ۳,۹۸۹,۲۹۷ ۳,۳۱۷,۱۶۳ ۲,۷۶۳,۶۸۴ ۲,۲۵۳,۴۸۱
ذخایر فنی ۷۲۲،۰۸۱ ۶۴۷,۰۸۷ ۴۸۸,۰۷۹ ۳۴۲,۳۰۰ ۲۰۰,۵۳۳
سرمایه پرداخت شده ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۲۹۷,۰۷۵
حقوق صاحبان سهام ۳،۴۲۹،۸۶۶ ۲,۸۵۷,۵۴۷ ۲,۷۵۷,۹۰۹ ۲,۳۱۹,۸۹۰ ۱,۹۳۰,۱۱۳
   
بازده درآمد ۵۱٫۸۸ ۵۵٫۳۲ ۵۸٫۲۷ ۵۷٫۱۸ ۷۰٫۸۰
بازده حقوق صاحبان سهام ۱۶٫۸۷ ۱۸٫۴۵ ۲۰٫۹۳ ۱۵٫۹۸ ۱۸٫۵۳
نسبت واگذاری ۷٫۵ ۵٫۵۷ ۵٫۳۸ ۱۱٫۲۴ ۲۲٫۸۸
ضریب خسارت ۵۲٫۸۶ ۴۳٫۴۲ ۴۲٫۸۴ ۵۲٫۴۴ ۴۵٫۴۲
ضریب مرکب ۹۶٫۶۸ ۸۳٫۸۲ ۸۲٫۳۹ ۸۶٫۵۹ ۸۰٫۱۷