شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نسبت های مالی کلیدی (ارقام به میلیون ریال)
شرح ۹۷/۰۹/۳۰ ۹۶/۰۹/۳۰ ۹۵/۰۹/۳۰ ۹۴/۰۹/۳۰ ۹۳/۰۹/۳۰ ۹۲/۰۹/۳۰
حق بیمه صادره ناخالص ۹۰۰,۶۷۷ ۶۵۴,۳۴۷ ۵۶۳,۵۹۹ ۵۴۹,۴۳۰ ۳۹۹,۶۱۴ ۲۷۰,۳۰۷
حق بیمه صادره خالص ۸۳۴,۰۷۳ ۶۰۵,۱۸۰ ۵۳۲,۱۸۰ ۵۱۹,۸۶۸ ۳۵۴,۷۰۷ ۲۰۸,۴۵۰
حق بیمه عاید شده خالص ۷۹۳,۷۱۲ ۵۵۷,۷۱۲ ۵۱۱,۱۶۶ ۴۷۰,۹۰۲ ۳۳۶,۲۱۳ ۱۹۵,۰۵۰
خسارت های تحقق یافته ناخالص ۵۹۴,۸۰۳ ۳۵۴,۱۶۰ ۲۵۷,۸۶۴ ۲۰۳,۷۸۵ ۱۷۷,۹۵۳ ۹۸,۹۷۸
خسارت های تحقق یافته خالص ۵۷۰,۰۴۵ ۲۹۴,۷۹۰ ۲۲۱,۹۴۱ ۲۰۱,۷۳۷ ۱۷۶,۳۰۸ ۸۸,۵۹۹
سود خالص قبل از مالیات ۱,۶۳۴,۶۳۱ ۵۸۱,۳۸۴ ۵۳۰,۵۵۱ ۵۴۱,۷۵۹ ۴۱۰,۹۶۷ ۴۳۰,۵۱۷
درآمد سرمایه گذاری ۶۳۸,۵۱۶ ۴۲۳,۴۶۳ ۴۰۸,۹۶۰ ۴۲۰,۵۲۴ ۳۲۴,۹۲۷ ۴۱۵,۹۱۱
سایر درآمدها ۱,۱۰۸,۹۲۴ ۱۳۹,۳۷۱ ۳۸,۹۰۵ ۳۸,۳۱۸ ۵۷,۵۴۳ -۲,۸۶۶
کل درآمدها ۲,۵۴۱,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۵۴۶ ۹۵۹,۰۳۱ ۹۲۹,۷۴۳ ۷۱۸,۶۸۳ ۶۰۸,۰۹۶
هزینه های بیمه گری ۹۷۹,۵۶۱ ۲۴۴,۳۷۲ ۲۰۶,۵۳۹ ۱۸۶,۲۴۷ ۱۱۴,۸۱۴ ۶۷,۷۶۸
سود خالص ۱,۴۰۹,۱۲۹ ۵۴۶,۱۴۰ ۵۰۳,۴۸۲ ۵۱۴,۷۶۹ ۳۸۹,۷۷۸ ۴۲۷,۱۸۶
     
جمع سرمایه گذاری ها ۵,۲۶۸,۱۵۵ ۳,۷۰۹,۰۹۶ ۳,۴۰۶,۵۲۰ ۲,۸۴۱,۵۵۵ ۲,۳۸۴,۳۶۹ ۱,۹۳۶,۳۱۹
جمع دارایی ها ۵,۹۶۲,۳۱۵ ۴,۲۸۳,۶۷۴ ۳,۹۸۹,۲۹۷ ۳,۳۱۷,۱۶۳ ۲,۷۶۳,۶۸۴ ۲,۲۵۳,۴۸۱
ذخایر فنی ۱,۱۵۶,۷۲۳ ۷۲۲,۰۸۱ ۶۴۷,۰۸۷ ۴۸۸,۰۷۹ ۳۴۲,۳۰۰ ۲۰۰,۵۳۳
سرمایه پرداخت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۲۹۷,۰۷۵
حقوق صاحبان سهام ۴,۴۶۳,۹۹۵ ۳,۴۲۹,۸۶۶ ۲,۸۵۷,۵۴۷ ۲,۷۵۷,۹۰۹ ۲,۳۱۹,۸۹۰ ۱,۹۳۰,۱۱۳
     
بازده درآمد ۶۴٫۳۳ ۵۱٫۸۸ ۵۵٫۳۲ ۵۸٫۲۷ ۵۷٫۱۸ ۷۰٫۸۰
بازده حقوق صاحبان سهام ۳۱٫۷۱ ۱۶٫۸۷ ۱۸٫۴۵ ۲۰٫۹۳ ۱۵٫۹۸ ۱۸٫۵۳
نسبت واگذاری ۷٫۳۹ ۷٫۵ ۵٫۵۷ ۵٫۳۸ ۱۱٫۲۴ ۲۲٫۸۸
ضریب خسارت ۷۱٫۸۲ ۵۲٫۸۶ ۴۳٫۴۲ ۴۲٫۸۴ ۵۲٫۴۴ ۴۵٫۴۲
ضریب مرکب ۱۰۱٫۵۷ ۹۶٫۶۸ ۸۳٫۸۲ ۸۲٫۳۹ ۸۶٫۵۹ ۸۰٫۱۷