شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نسبت های مالی کلیدی (ارقام به میلیون ریال)
شرح ۹۴/۰۹/۳۰ ۹۳/۰۹/۳۰ ۹۲/۰۹/۳۰
حق بیمه صادره ناخالص ۵۴۹,۴۳۰ ۳۹۹,۶۱۴ ۲۷۰,۳۰۷
حق بیمه صادره خالص ۵۱۹,۸۶۸ ۳۵۴,۷۰۷ ۲۰۸,۴۵۰
حق بیمه عاید شده خالص ۴۷۰,۹۰۲ ۳۳۶,۲۱۳ ۱۹۵,۰۵۰
خسارت های تحقق یافته ناخالص ۲۰۳,۷۸۵ ۱۷۷,۹۵۳ ۹۸,۹۷۸
خسارت های تحقق یافته خالص ۲۰۱,۷۳۷ ۱۷۶,۳۰۸ ۸۸,۵۹۹
سود خالص قبل از مالیات ۵۴۱,۷۵۹ ۴۱۰,۹۶۷ ۴۳۰,۵۱۷
درآمد سرمایه گذاری ۴۲۰,۵۲۴ ۳۲۴,۹۲۷ ۴۱۵,۹۱۱
سایر درآمدها ۳۸,۳۱۸ ۵۷,۵۴۳ -۲,۸۶۶
کل درآمدها ۹۲۹,۷۴۳ ۷۱۸,۶۸۳ ۶۰۸,۰۹۶
هزینه های بیمه گری ۱۸۶,۲۴۷ ۱۱۴,۸۱۴ ۶۷,۷۶۸
سود خالص ۵۱۴,۷۶۹ ۳۸۹,۷۷۸ ۴۲۷,۱۸۶
جمع سرمایه گذاری ها ۲,۸۴۱,۵۵۵ ۲,۳۸۴,۳۶۹ ۱,۹۳۶,۳۱۹
جمع دارایی ها ۳,۳۱۷,۱۶۳ ۲,۷۶۳,۶۸۴ ۲,۲۵۳,۴۸۱
ذخایر فنی ۴۸۸,۰۷۹ ۳۴۲,۳۰۰ ۲۰۰,۵۳۳
سرمایه پرداخت شده ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۲۹۷,۰۷۵
حقوق صاحبان سهام ۲,۷۵۷,۹۰۹ ۲,۳۱۹,۸۹۰ ۱,۹۳۰,۱۱۳
بازده درآمد ۵۸٫۲۷ ۵۷٫۱۸ ۷۰٫۸۰
بازده حقوق صاحبان سهام ۲۰٫۹۳ ۱۵٫۹۸ ۱۸٫۵۳
نسبت واگذاری ۵٫۳۸ ۱۱٫۲۴ ۲۲٫۸۸
ضریب خسارت ۴۲٫۸۴ ۵۲٫۴۴ ۴۵٫۴۲
ضریب مرکب ۸۲٫۳۹ ۸۶٫۵۹ ۸۰٫۱۷