ساختار سهام داران

شرکت بیمه اتکائی ایرانیان بیش از ۴۲۰۰ سهام دار ، اعم از حقیقی و حقوقی دارد.


نام سهامدار

در صد سهام
بانك سرمايه ۹٫۷۷%
بيمه پاسارگاد % ۵٫۶۸
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد % ۵٫۱۵
سرمايه گذاري پارس حافظ % ۴٫۸۹
بانك پاسارگاد % ۴٫۰۵
بيمه البرز ۳٫۹۸%
تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد ۳٫۹۱%
سام گروه ۳٫۹۱%
سام الكترونيك ۳٫۹۱%
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ۳٫۹۱%
بازرگاني همقدم ۳٫۹۱%
سرمايه گذاري سامان مجد ۳٫۹۱%
توسعه و مديريت سرمايه صبا ۳٫۶۳%
بيمه دانا ۲٫۹۳%
بيمه پارسيان ۲٫۹۳%
ساير سهامداران حقوقی ۱۷٫۰۵%
سهامداران حقیقی ۱۶٫۴۹%
جمع کل ۱۰۰٫۰۰%