برنامه افزایش سرمایه 

شرکت در نظر دارد که سرمایه خود را از ۸،۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۶،۰۰۰ میلیارد ریال طی سه مرحله افزایش دهد. مرحله اول افزایش سرمایه به مبلغ ۳،۵۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام می باشد.