FAEN

تصویب صورتهای مالی بیمه اتکایی ایرانیان

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان ، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ این شرکت با ۸۶/۵۳%آرای سهامداران مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.

بنابر این گزارش ؛ مجمع عمومی عادی سالانه بیمه اتکایی ایرانیان روز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار گردید و ضمن تصویب صورتهای مالی ، مجمع عمومی با رأی “اکثریت مطلق حاضرین” با پرداخت ۲۰۰ ریال سود  برای هرسهم نیز موافقت نمود.

2023/03/18 Newsاخبار