کسب عنوان شفاف ترین ناشر بورسی سال ۱۳۹۷

شفاف ترین

کسب رتبه اول شاخص بهره وری بین شرکتهای بیمه ای سال ۱۳۹۴

bahre400

عضویت طلایی انجمن مدیریت

عضویت طلایی انجمن مدیریت

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه ای

فرهنگ سازمانی اخلاق حرفه ای