FAEN

مذاکرۀ مدیران بیمه اتکایی ایرانیان با بیمه گران اروپایی

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان، سید محمد آسوده نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به همراه محمد میهن یار عضو هیئت مدیره و نوشین تقی ختائی مشاور ارشد مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان، به منظور توسعۀ روابط بیمه ای با کشور های اروپایی باکارگزاران و بیمه گران اتکایی فرانسه دیدار و مذاکراتی داشتند.
بنا بر این گزارش، در این ملاقاتها ، مدیران ارشد بیمۀ اتکایی ایرانیان، مذاکراتی با بیمه گران اتکایی اسکور ( SCOR ) و پارتنر  ( PARTNER ) و کارگزاری اتکایی ناسکو (NASCO) به عمل آوردند.
مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان در مورد اهداف و دست آوردهای این مأموریت خاطرنشان کرد: مذاکرات موفقیت آمیزی در خصوص همکاری های متقابل بیمه ای و پوشش های اتکایی و همچنین همکاری در زمینۀ ارائۀ طرح های نوین بیمه ای و بیمه اتکایی به عمل آمد. وی در بیان بخش دیگری از ره آورد های این سفر، به توافقات مقدماتی در امور آموزشی نیز اشاره نمود.
بیمه اتکایی ایرانیان، اهداف توسعۀ این شرکت را در برنامه های پنج ساله تدوین نموده است که در حال حاضر مراودات اتکایی بین المللی را در برنامۀ دوم خود در دستور کار قرارداده است.

 

2017/12/10 News