کمیته حسابرسی، تطبیق مقررات و جبران خدمات :

در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه “حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه”و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته حسابرسی.تطبیق مقررات و جبران خدمات می باشد.

 کمیته حسابرسی.تطبیق مقررات و جبران خدمات متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای دکتر رسول سعدی رییس هیات مدیره (رئیس کمیته)

آقای رضا طهرانی عضو کمیته

خانم زهرا کوچکی عضو کمیته