کمیته مدیریت ریسک :

 در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه “حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته مدیرت ریسک می باشد.

کمیته مدیریت ریسک متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای غلامعلی غلامی عضو هیات مدیره (رئیس کمیته)

آقای محمد میهن یار عضو هیات مدیره

آقای دکتر روح اله رهنما فلاورجانی عضو هیات مدیره

آقای دکتر مجتبی کباری عضو کمیته