طبق ضوابط آیین نامه شماره ۸۸ شورای عالی بیمه ” گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه ” ، اطلاعات شرکت به شرح ذیل در دسترس عموم قرار می گیرد.