بیانیه پایداری

مدیران و همکاران بیمه اتکایی ایرانیان به آینده شرکت، فضای کسب و کار، جامعه و محیط زیست معتقدند.

اطلاعات مالی و اقتصادی :
• شاخص های عملکرد
• صورتهای مالی
• گزارش هیئت مدیره

محیط زیست:
شرکت خدمات خود را با بهره گیری از ۴۲ نفر و در یک ساختمان اداری ارائه می کند و فاقد شرکت فرعی ، شعبه و یا نماینده می باشد. بدین لحاظ فعالیت شرکت فاقد آثار سوء محیط زیستی با اهمیت می باشد. با این وجود شرکت با بهره گیری از فناوری اطلاعات، با صرفه جویی در مصرف انرژی، تفکیک پسماند و به حداقل رساندن مصرف کاغذ نقش خود را در پایداری محیط زیست ایفا می کند .