FAEN

محمدرضا کشاورز به تیم مدیریتی بیمه اتکایی ایرانیان پیوست

 

 

با تصویب هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و تایید بیمه مرکزی ایران محمدرضا کشاورز به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد. این انتخاب در اجرای برنامه راهبردی شرکت و واگذاری امور اجرایی به مدیران جوان و تحول گرا و بنا به پیشنهاد حجت پوستین چی مدیرعامل قبلی و عضو هیئت مدیره شرکت صورت گرفته و تغییری در ترکیب هیئت مدیره شرکت ایجاد نشده است.

باثبات مدیریت در بیمه اتکایی ایرانیان از بدو تاسیس تاکنون از عوامل موثر در استحکام پایه ریزی و شکل گیری تخصصی این شرکت بوده و پیوستن محمدرضا کشاورز که از مدیران ارشد ، خوشفکر و خوشنام صنعت بیمه می باشد به تیم مدیریتی شرکت و سابقه حضور ایشان در هیئت مدیره و مدیریت عاملی شرکت بیمه دی و عضویت در هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران و همچنین تجربه شان در سطوح مدیریتی در صنایع تولیدی ، برای این شرکت فرصتی مغتنم و ارزشمند می باشد. برای ایشان سلامتی و موفقیت بیش از پیش آرزومندیم.

2023/05/31 Newsاخبار