رسول سعدی

رئیس هیات مدیره

مشاهده پروفایل

سید محمد آسوده

نایب رئیس هیات مدیره

مشاهده پروفایل

حجت پوستین چی

مدیر عامل

مشاهده پروفایل

محمد میهن یار

عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور اتکایی و بین الملل

مشاهده پروفایل

غلامعلی غلامی

عضو موظف غیر اجرایی هیات مدیره

مشاهده پروفایل