• گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1402
  مشاهده دانلود
 • صورتهای مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1402
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی سال منتهی به 30 آذر 1401
  مشاهده دانلود
 • صورت‌های مالی میان دوره ای دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1401
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به31 خرداد 1401
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1400/03/31
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1399/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1398/12/29
  مشاهده دانلود
 • صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1398/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت برای دوره نه ماه منتهی به 1398/06/31
  مشاهده دانلود
 • گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل مربط به صورت‌های مالی 6 ماه منتهی به 1398/03/31
  مشاهده دانلود
 • گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان محترم سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش محاسبات توانگری برای سال مالی منتهی به 1396/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان محترم سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش تفسیری مدیریت مکمل و متمم صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به 1396/09/30
  مشاهده دانلود
 • گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه-1395
  مشاهده دانلود
 • صورتهای مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395
  مشاهده دانلود