شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نسبت های مالی کلیدی (ارقام به میلیون ریال)
شرح ۹۸/۰۹/۳۰ ۹۷/۰۹/۳۰ ۹۶/۰۹/۳۰ ۹۵/۰۹/۳۰ ۹۴/۰۹/۳۰ ۹۳/۰۹/۳۰
حق بیمه صادره ناخالص ۱,۳۶۰,۰۹۰ ۹۰۰,۶۷۷ ۶۵۴,۳۴۷ ۵۶۳,۵۹۹ ۵۴۹,۴۳۰ ۳۹۹,۶۱۴
حق بیمه صادره خالص ۱,۲۷۴,۰۹۷ ۸۳۴,۰۷۳ ۶۰۵,۱۸۰ ۵۳۲,۱۸۰ ۵۱۹,۸۶۸ ۳۵۴,۷۰۷
حق بیمه عاید شده خالص ۱,۱۹۹,۶۰۴ ۷۹۳,۷۱۲ ۵۵۷,۷۱۲ ۵۱۱,۱۶۶ ۴۷۰,۹۰۲ ۳۳۶,۲۱۳
خسارت های تحقق یافته ناخالص ۹۷۲,۳۶۳ ۵۹۴,۸۰۳ ۳۵۴,۱۶۰ ۲۵۷,۸۶۴ ۲۰۳,۷۸۵ ۱۷۷,۹۵۳
خسارت های تحقق یافته خالص ۷۸۲,۰۷۱ ۵۷۰,۰۴۵ ۲۹۴,۷۹۰ ۲۲۱,۹۴۱ ۲۰۱,۷۳۷ ۱۷۶,۳۰۸
سود خالص قبل از مالیات ۱,۱۴۳,۱۹۸ ۱,۶۳۴,۶۳۱ ۵۸۱,۳۸۴ ۵۳۰,۵۵۱ ۵۴۱,۷۵۹ ۴۱۰,۹۶۷
درآمد سرمایه گذاری ۱,۳۷۳,۶۶۴ ۶۳۸,۵۱۶ ۴۲۳,۴۶۳ ۴۰۸,۹۶۰ ۴۲۰,۵۲۴ ۳۲۴,۹۲۷
سایر درآمدها ۱۵۳,۷۳۹ ۱,۱۰۸,۹۲۴ ۱۳۹,۳۷۱ ۳۸,۹۰۵ ۳۸,۳۱۸ ۵۷,۵۴۳
کل درآمدها ۲,۵۷۳,۲۶۸ ۲,۵۴۱,۱۵۲ ۱,۱۲۰,۵۴۶ ۹۵۹,۰۳۱ ۹۲۹,۷۴۳ ۷۱۸,۶۸۳
هزینه های بیمه گری ۱,۴۲۲,۸۰۲ ۹۷۹,۵۶۱ ۲۴۴,۳۷۲ ۲۰۶,۵۳۹ ۱۸۶,۲۴۷ ۱۱۴,۸۱۴
سود خالص ۱,۱۸۸,۱۹۸ ۱,۴۰۹,۱۲۹ ۵۴۶,۱۴۰ ۵۰۳,۴۸۲ ۵۱۴,۷۶۹ ۳۸۹,۷۷۸
نرخ رشد حق بیمه عاید شده ۵۲٫۸۸ ۴۰٫۳۷ ۱۰٫۹۷ ۹٫۳۶ ۲۸٫۹ ۴۷٫۵۳
نرخ رشد خسارت واقع شده ۶۳٫۴۸ ۶۷٫۹۵ ۳۷٫۳۴ ۲۶٫۵۴ ۱۴٫۵۲ ۷۹٫۷۹
جمع سرمایه گذاری ها ۵,۹۱۸,۹۴۲ ۵,۲۶۸,۱۵۵ ۳,۷۰۹,۰۹۶ ۳,۴۰۶,۵۲۰ ۲,۸۴۱,۵۵۵ ۲,۳۸۴,۳۶۹
جمع دارایی ها ۷,۰۷۷,۶۰۵ ۵,۹۶۲,۳۱۵ ۴,۲۸۳,۶۷۴ ۳,۹۸۹,۲۹۷ ۳,۳۱۷,۱۶۳ ۲,۷۶۳,۶۸۴
ذخایر فنی ۱,۷۶۲,۴۰۱ ۱,۱۵۶,۷۲۳ ۷۲۲,۰۸۱ ۶۴۷,۰۸۷ ۴۸۸,۰۷۹ ۳۴۲,۳۰۰
سرمایه پرداخت شده ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۲,۰۱۰,۸۵۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام ۵,۲۲۷,۱۹۳ ۴,۴۶۳,۹۹۵ ۳,۴۲۹,۸۶۶ ۲,۸۵۷,۵۴۷ ۲,۷۵۷,۹۰۹ ۲,۳۱۹,۸۹۰
بازده درآمد ۴۴٫۴۳ ۶۴٫۳۳ ۵۱٫۸۸ ۵۵٫۳۲ ۵۸٫۲۷ ۵۷٫۱۸
بازده حقوق صاحبان سهام ۲۲٫۷۳ ۳۱٫۷۱ ۱۶٫۸۷ ۱۸٫۴۵ ۲۰٫۹۳ ۱۵٫۹۸
نسبت واگذاری ۶٫۳۲ ۷٫۳۹ ۷٫۵ ۵٫۵۷ ۵٫۳۸ ۱۱٫۲۴
ضریب خسارت ۶۵٫۱۹ ۷۱٫۸۲ ۵۲٫۸۶ ۴۳٫۴۲ ۴۲٫۸۴ ۵۲٫۴۴
ضریب مرکب ۸۳٫۶۳ ۱۰۱٫۵۷ ۹۶٫۶۸ ۸۳٫۸۲ ۸۲٫۳۹ ۸۶٫۵۹
نسیبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره ۶٫۳۹ ۷٫۶۵ ۹٫۴۹ ۹٫۲۹ ۶٫۵۵ ۸٫۳۰
نسبت کل سرمایه گذاریها به کل دارایی ها ۸۳٫۶۳ ۸۸٫۳۶ ۸۶٫۲۴ ۸۵٫۳۹ ۸۵٫۶۶ ۸۶٫۲۸
بازده سرمایه گذاری ها ۲۴٫۵۶ ۱۴٫۲۳ ۱۱٫۹۰ ۱۳٫۰۹ ۱۶٫۰۹ ۱۵٫۰۳
نسبت ذخایر خسارات معوق به جمع ذخایر فنی ۶۶٫۰۳ ۶۳٫۷۱ ۵۶٫۶۳ ۶۳٫۴۱ ۵۹٫۲۴ ۶۲٫۳۹
نسبت جمع مطالبات از بیمه گران به مجموع دارایی ها ۶٫۰۵ ۵٫۱۸ ۶٫۱۵ ۵٫۵۷ ۴٫۵۱ ۴٫۱۶
نسبت کل دارایی های نقدی به کل دارایی ها ۶۰٫۰۲ ۶۶٫۱۶ ۵۸٫۷۶ ۵۵٫۸۷ ۵۴٫۶۴ ۵۴٫۶۲
نسبت کل بدهی ها به دارایی ها ۲۶٫۱۴ ۲۵٫۱۳ ۲۰٫۲۵ ۲۸٫۳۷ ۱۶٫۸۶ ۱۶٫۰۶