منا سازگار

مدیر اتکایی داخلی


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 886 28617

Mona_Sazegar@iranianre.com

تحصيلات/مدرک حرفه اي

  • لیسانس مدیریت بیمه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-سال ۱۳۹۱

  • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز-سال ۱۳۹۴

سوابق حرفه ای

  • از سال ۱۴۰۱ تاکنون : مدیر اتکایی داخلی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ : سرپرست مدیریت اتکایی داخلی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ : معاون مدیر اتکایی داخلی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹: رئیس اداره بیمه های اتکایی مهندسی و نفت و انرژی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸: کارشناس اتکایی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴: کارشناس اتکایی شرکت بیمه سینا
  • از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۱: کارشناس ستادی بیمه های باربری شرکت بیمه سینا
  • از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱: کارشناس صدور شرکت خدمات بیمه ای رفاه اندیشمندان، بیمه ایران